شهرداری گزارش بودجه فوق‌العاده به شورا ارائه داد/ طرح آب‌فروشی در ساخت و ساز مورد بررسی قرار می‌گیر