مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:استان قزوین دارای حدود شش هزار ورزشکار کارگر است