فعالیت یکصد نیروگاه برق با تولید 73 هزارمگاوات انرژی درکشور