استاندار قزوین: بازرسی مستمر از دستگاه ها خطاها را کاهش و رضایتمندی مردم را افزایش می دهد