سرکرده نیروهای وابسته به رییس جمهوری مستعفی یمن کشته شد