۳۲۵۰۰ خانوار بوشهری مستمری کمیته امداد دریافت کردند