آتش زدن پرچم آمريکا و اسرائيل در دانشگاه آزاد شهرکرد