در حوزه ایمنی زیستی و مالکیت فکری زیست فناوری خلاء های قانونی وجود دارد