اعضای کانون‌های مساجد اردبیل آموزش رباتیک می‌بینند