ویرانه های باقی مانده از جنگ، در آبادان و خرمشهر مشاهده می شود