دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- لهستان با مدیر بخش مخصوص آفریقا و شرق نزدیک وزار