استفاده ایران از توان دریایی‌اش برای نمایش قدرت در منطقه