کوه خواری در شیرین آباد علی آبادکتول+تصاویر و بیانیه