استاندار تهران: اطلاع رسانی صادقانه موجب همدلی ملت و دولت می شود