سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در گرجستان آسان می شود