دستور رئیس جمهور و سفر وزیر ورزش به همراه کفاشیان برای رسیدگی به اتفاقات تبریز