هزینه تهیه دست مصنوعی برای دانشجوی بجنوردی تأمین شد