حیف و میل رقمی که می‌توانست ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد کند!