بازتاب تیتر روزنامه ایرانی در سایت عربستانی/ ذبح الهلال حلال است!