برگزاری کارگاه پیشگیری از مواد مخدر توسط تبلیغات اسلامی لرستان