روایت زندگی آغازگر نهضت بیداری اسلامی در «سید جمال»