آموزش و پرورش در حوزه سوادآموزی کمبود اعتبار ندارد