آیا کسی مراقب تحرکات مشکوک سلطان پخش فیلم ایران هست؟