همایش نقش بانوان مبلغ در تشکیل جامعه منتظر برگزار می شود