آمادگی شرکت‌های خصوصی برای دریافت خوراک گازی 25 سنتی