شهرداری ملزم به توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شهر شد