وظیفه داریم چهره مطلوب جمهوری اسلامی را به دنیا معرفی کنیم