استفاده از ظرفیت شوراها برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در کردستان