اتمام بازسازی محل زندگی سردار شهید کلهر به عنوان موزه و یادمان شهدای باباسلمان