ایران توانایی تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید سوخت هسته‌ای را دارد