فرماندار میانه: ایجاد اعتماد بیشتر بین دولت و ملت مهمترین هدف رهبری است