سند اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان امضا شد