دوست و دشمن به جایگاه ویژه ایران در علوم هسته‌ای اعتراف می‌کنند