برگزاری جشنواره ها باعث الفت معلمان و دانش آموزان می شود