مسکن اجتماعي نواقص طرح‌هاي قبلي مسکن را برطرف مي‌کند