رئیس دانشگاه علمی- کاربردی قزوین در سکوت رسانه‌ای تغییر کرد!