وزیر ورزش به همراه معاونان و مدیران فوتبال امروز راهی تبریز می شوند