تبادل استاد و دانشجو و همکاری های دانشگاهی با کشورهای حوزه قفقاز محدودیتی ندارد