قائم مقام وزیر کشور: 10 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور شناسایی شده است