عضو جنبش امل لبنان: امام موسی صدر تا اواخر دهه نود ...