شنا در نقاط کور و ممنوع مهم ترین دغدغه تابستانی مسوولان مازندران