از ظرفیت های تبلیغی برای مبارزه با اعتیاد استفاده کنیم