تیم والیبال فیجی از حضور در مسابقات انصراف داد/ راه صعود ایران هموار شد