پیشنهاد حافظی برای توسعه انرژی های نو در سایر شهرهای کشور