سایپا و ایران خودرو برای پرسپولیس و استقلال وارد مزایده شدند!