دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت از رئیس بانک مرکزی برای حضور در دانشگاه