چرا مسیر همه‌ فیلم‌های مسئله‌دار به پردیس کوروش ختم می‌شود؟