کاش نسخه‌ای هم برای امثال «زندان قزل حصار» پیچیده شود!