پوری‌حسینی: ارائه رقم بالادرمزایده به معنای برد نیست