معاون رییس جمهوری: سامد، روش جدید استفاده از تجهیزات الکترونیک برای برقراری ارتباط بین دولت و مردم ا